Wypróbuj za darmo

REGULAMIN BLOGA

Regulamin Bloga Internetowego

I. INFORMACJE I DEFINICJE
 1. Blog internetowy dostępny pod adresem http://baselinker.blogspot.com/ prowadzony jest przez Sever - Sewer Skrzypiński, ul. Bonczyka 4/3, 51-138 Wrocław, NIP: 8951916211, REGON: 022074760, e-mail: info@baselinker.com wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Definicje:
 1. Administrator (Ja, Mnie) – Sever - Sewer Skrzypiński,
 2. Blog – Blog internetowy, prowadzony przeze mnie jako Administratora, pod adresem http://baselinker.blogspot.com/,
 3. Użytkownik (Ty, Twoje, Ciebie) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta Bloga,
 4. Materiały – komentarze publikowane przez Ciebie w ramach Bloga.


II. ZASADY KORZYSTANIA Z BLOGA, PRAWA TWOJE I MOJE
 1. Korzystanie z Bloga jest dobrowolne i bezpłatne. W każdym momencie możesz zrezygnować z korzystania z Bloga.
 2. Korzystaj z Bloga, zgodnie z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zgodnie z Regulaminem. Oznacza to m.in. całkowity zakaz: używania wulgaryzmów, działania w sposób naruszający prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności ich majątkowe i osobiste prawa autorskie, działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Bloga, zamieszczania Materiałów, których celem jest reklama, np. w postaci linku do innego bloga albo innej strony www.
 3. Staraj się trzymać tematyki Bloga, który jest poświęcony przede wszystkim systemowi Baselinker.
 4. Użytkowniku, proszę Cię o zachowanie tzw. „netykiety”(kultury Internetu). W miarę możliwości nie poruszaj drażliwych tematów (np. polityki) i pamiętaj, aby nie obrażać nikogo na Blogu.
 5. Jeżeli doznałeś szkody przy korzystaniu z Bloga (np. ktoś Cię obraził), to Ja nie ponoszę za to żadnej odpowiedzialności (dot. to też osób trzecich).
 6. Jesteś odpowiedzialny za to co umieszczasz na Blogu, Ja nie jestem w stanie tego kontrolować, więc uważaj Użytkowniku! Licz się z ewentualnymi konsekwencjami swoich niestosownych zachowań na Blogu. Mam prawo usunięcia Twoich Materiałów umieszczonych na Blogu.
 7. Umieszczając Materiał na Blogu, przyznajesz Mi prawo jego wykorzystywania. Tzn., że udzielasz mi bezpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji w odniesieniu do Materiałów stanowiących Utwór (w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), umieszczonych przez Ciebie na Blogu.
 8. Użytkowniku! Umieszczając Materiały na Blogu oświadczasz, że są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują Ci majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują CI odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (np. licencja).
 9. Zastrzegam sobie prawo do: okresowego wyłączania Bloga i skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, treści znajdujących się na Blogu.
 10. Mogę Cię powiadomić e-mailem, abyś przestał łamać zasady Regulaminu, ale nie muszę, więc uważaj co robisz na Blogu!

III. DANE OSOBOWE
 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, Bloga internetowego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Mogę zmienić Regulamin, informując o tym na Blogu. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają Twoich praw, nabytych przed wprowadzeniem zmian.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Blogiem kieruj na adres email: info@baselinker.com.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 27.01.2017 roku.